Weee Nederland case

Recycling belang-rijk maken

Donderdagavond 3 april 21.00 uur

Het is donderdagavond 3 april. De maandag erop zou mijn eerste dag zijn voor Weee Nederland. De donderdagavond daarvoor krijg ik om 21.00 uur een bericht van Reint Sekhuis, algemeen directeur van Weee Nederland, met daarin de vraag:

Morgen ga ik deze mailing naar gemeenten sturen ter aankondiging van onze eerste publiekscampagne voor Koningsdag op 26 april. Vind je het goed als ik hem zo verstuur?

Na het openen is me direct duidelijk waarom ik in de arm ben genomen…..

Lekkere binnenkomer

De mailing was overduidelijk niet vorm gegeven door een professionele ontwerper. Daarnaast was het onderwerp van de mailing, een Koningsdag actie, nog niet helemaal helder uitgewerkt. Op dat moment neem ik het besluit dat we de mailing niet gaan versturen op dat moment. Daarnaast regel ik dat we op de eerstvolgende maandag, mijn eerste dag, een afspraak hebben met reclamebureau Brand Republic om de campagne te bespreken. Geen lekkere binnenkomer om je opdrachtgever meteen tegen te spreken… Gelukkig zag Reint ook direct in dat de eerste actie meteen goed moest zijn, waardoor hij mijn dadendrang wel kon waarderen.

Eerste succes

Met z’n allen zetten we vervolgens de schouders eronder. We komen zeer snel met een mailing die raak is. Vervolgens slagen we er in om super snel en effectief de eerste publiekscampagne live te krijgen voor 26 april. Het resultaat hiervan was het Groene Koningsspel. Een interactief spel waarmee drie scholen of verenigingen 2.500 euro konden verdienen als ze het meeste elektronische apparaten inleverden bij de milieustraat van hun gemeente. Ondanks de krappe planning en de schoolvakantie was deze vernieuwende manier van inzamelen toch een succes!

Wat doet Weee Nederland?

Weee Nederland is een collectief innamesysteem voor elektrische apparaten. De organisatie neemt de wettelijke plicht tot recycling over van producenten van elektrische apparaten. Zij zorgen ervoor dat alle producenten, Weee Nederland noemt ze business partners, een bepaald bedrag betalen voor elk apparaat wat op de markt komt. Met dit bedrag worden de kosten betaald van de inname en milieuverantwoorde verwerking van het apparaat. Zodat de afgedankte apparaten voor het grootste gedeelte weer kan worden hergebruikt. Gemiddeld krijgt zo’n 70% van de grondstoffen een nieuw leven. Voor meer informatie over Weee Nederland: www.weee.nl

weee logo zwart zonder achtergrond

Brede opdracht

De hectische start was het begin van een bijzondere periode die in het teken heeft gestaan van het bouwen aan een uniek, authentiek en consistent merk. Omdat het ging om een jonge en kleine organisatie, was de uitdaging die voor me lag zeer breed. Van praktische werkzaamheden, zoals het uitvoeren van alle communicatie-uitingen, tot strategische werkzaamheden, zoals het bepalen van de merkstrategie en de merkwaarden. Want een publiekscampagne was nuttig en noodzakelijk, maar het merk Weee Nederland moest ook nog worden ontdekt. Want waar staat deze jonge organisatie nou voor en hoe gaan we dat vertalen naar onze belangrijkste stakeholders?

Anders dan anderen

Uit mijn eerste gesprekken met Reint Sekhuis, oprichter en eigenaar van Weee Nederland, bleek al snel dat hij het anders deed als zijn grootste concurrent. Hij wilde een monopolistische markt openbreken. Zodat er een betere marktwerking kon plaatsvinden. En daarnaast had Reint een visie dat de recycling van elektrische apparaten beter zou werken als alle relevante partijen een belang zouden hebben ergens in de keten.

De belangen in de recycling-keten zijn verkeerd verdeeld. Burgers hebben er nu geen belang bij om met hun oude apparaten helemaal naar de milieustraat te rijden. Gevolg is dat deze apparaten massaal in de kliko verdwijnen.

 

 

 

 

Reint Sekhuis

Inspiratieshops

Om het merk in de harte van alle medemerkers te krijgen heb ik een serie van inspiratieshops (een combinatie tussen inspiratie en workshops) ontwikkeld. Doel van deze workshops was om gezamenlijk te ontdekken waar Weee Nederland voor staat en wat het voor anderen wil betekenen.

Something old, something new…

In deze sessies werd de innovatieve en sociale kant van de organisatie bevestigd uit mijn eerste gesprekken. Daarnaast werd ook duidelijk dat het hier gaat om hele praktische en pragmatische mensen.

Gezamenlijke richting

De eerste winst die we uit deze workshops haalden was dat iedereen van elkaar wist wat de denkbeelden waren en dat er in de discussies een gezamenlijke richting ontstond.

Manifest

Aan de hand van de informatie uit de inspiratieshops heb ik een manifest voor de organisatie gemaakt. Het manifest is een document die de kern, ook wel het hart, van de organisatie beschrijft. Dit document geldt als leidraad voor alle strategische en operationele beslissingen.

Verpraksaam

In het manifest staat de missie, de visie en de oorsprong van de organisatie. Daarnaast staan de strategische doelstellingen en de kernwaarden beschreven. De kernwaarden heb ik, om ze beter te kunnen onthouden, geformuleerd als één woord; Verpraksaam. Dit is een samenvoeging van vernieuwend, praktisch en saamhorig. Dit woord wordt gebruikt als lakmoesproef of een idee of actie wel voldoet aan de waarden van de organisatie.

Belang-rijk

De totstandkoming van het manifest ging niet over een nacht ijs. Zo was de missie in de eerste versie niet ‘verpraksaam’ genoeg. Dat voelde iedereen direct! Het voelde pas ‘goed’ toen we gezamenlijk de volgende missie hebben ontwikkeld: Weee Nederland maakt de recycling van elektrische apparaten belang-rijk.

Belang-rijk?

Wat bedoelt Weee Nederland met belang-rijk? Burgers zien op dit moment weinig persoonlijk belang in het recyclen van deze apparaten, waardoor ze voor een groot gedeelte in het normale huisvuil terechtkomen. Hierdoor wordt de recycling van deze apparaten zeer ernstig bemoeilijkt en in veel gevallen zelfs onmogelijk gemaakt. Als antwoord hierop had Reint bedacht om de inzameling van oude, afgedankte elektrische apparaten te doen bij scholen en verenigingen. Deze zouden er dan financieel beter van worden, waardoor mensen uit de lokale gemeenschap een groter belang hebben om het niet in het huisvuil te dumpen, maar het aan hun lokale school of vereniging te geven, die het vervolgens op gescheiden aanbiedt aan gespecialiseerde recyclers. Zo creëer je een extra belang, waardoor de recycling verbetert in milieu opzicht en in maatschappelijk opzicht.

saamhorig zonder achtergrond

Authentieke vertaling

Met het manifest in handen hebben we gekeken naar de strategische en operationele keuzes. Oftewel zijn de hersens en de handen van de organisatie in lijn met het hart? Of geeft de organisatie tegengestelde signalen? Voor een groot gedeelte niet. Omdat we het manifesto hebben opgesteld door te kijken naar wat de organisatie al goed doet. Zo waren we al bezig om onze dienstverlening zeer belang-rijk te maken met bijvoorbeeld de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Merkstrategie en huisstijl

Er waren desondanks nog wel dingen die we moesten aanpassen om ze in lijn te brengen met het manifest. Dan kijk ik naar het gedrag, de symbolen en de communicatie van de organisatie. Het eerste wat we hebben aangepakt was het ontwikkelen van de huisstijl en de merkpositionering. Daarna hebben we de merkstrategie en uitvoering voor de komende periode bepaald. Daarin staat kort beschreven wat we gaan doen en wat we naar wie gaan communiceren.

Saamhorige huisstijlontwikkeling

De huisstijl is in nauwe samenwerking met het reclamebureau Brand Republic tot stand gekomen. Op basis van het kernwaarden zijn de moodbords ontwikkeld. Elk waarde was vertegenwoordigd in de drie moodbords, alleen de nadruk op een bepaalde waarde was anders gelegd. Na lange en intense discussies met elkaar, zijn we eruit gekomen dat het saamhorigheidsgevoel de boventoon moest voeren. Zodoende is gekozen om onderstaand moodbord als leidraad te nemen voor de ontwikkeling van de huisstijl van Weee Nederland.

20% meer klanten

Gedurende de periode dat we de merkstrategie in lijn aan het brengen waren met de identiteit van de organisatie, heb ik tussendoor ook nog een hoop praktische zaken gerealiseerd. Zoals het opzetten van een nieuwsbrief om stakeholders eens per kwartaal te informeren over de ontwikkelingen in onze markt en binnen onze organisatie. Ook heb ik een direct mailing actie opgezet die , door de inspanningen van de medemerkers, heeft geleidt tot een toename van klanten met meer dan 20% binnen 2 maanden tijd.

Weee-Xperiencethe weeexperience

Daarnaast heb ik mijn opvolger geworven op een zeer merk-waardige manier. Via de social-media-profielen van alle medewerkers hebben we een video-vacature uitgezet. Daarin riepen we mensen op om deel te nemen aan de Weee-Xperience. Dit was een selectie-ochtend waarin we meerdere kandidaten tegelijkertijd deelnemen. We vroegen deze deelnemers om problemen uit de praktijk, in samenwerking met de medewerkers, op te lossen. Na afloop van het oplossen van meerdere praktijksituaties, worden ze ook beoordeeld worden door diezelfde medewerkers. Uit deze Weee-Xperience is de kandidaat gekozen, die ik vervolgens heb ingewerkt en het werk aan heb overgedragen.

  • “Robert is een enthousiaste professional die onze organisatie een stap vooruit heeft laten zetten. Erg goed in enthousiasmeren en samen nieuwe dingen ontwikkelen en goed neerzetten. De juiste man op de juiste plaats voor ons.”

    Reint Sekhuis
    Reint Sekhuis CEO Weee Nederland

KNGF case

Vereniging in beweging

Piep! Piep! Via de WhatsApp op werd ik op woensdagavond 16 oktober 2013 geattendeerd dat het Koninklijk Genootschap voor de Fysiotherapie , kortweg KNGF,  behoefte had aan een ervaren interim senior communicatiemanager op haar communicatieafdeling.  Ik had net besloten om zelfstandig ondernemer te worden, maar had me nog niet eens ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel!

Stroomversnelling

Daarna kwam alles in een stroomversnelling. De  volgende dag had ik een zeer open en goed gesprek met Simone Agema, de manager Communicatie & Events. Er was behoefte aan extra hulp bij een landelijke consumentencommunicatiecampagne en op advies op andere dossiers. Er was een match op persoonlijk gebied en qua ervaring. De week erna zat ik al in Amersfoort achter een bureau, tegenover mijn nieuwe collega’s.

Campagne succesvol verlopen

De campagne was succesvol verlopen. De strategie en het communicatieconcept waren al vastgelegd, maar de middelen zijn op tijd en met oog voor kwaliteit opgeleverd. Zo is er in samenwerking met de Consumentenbond een onderzoek gedaan naar de kennis van Nederlanders over hun zorgverzekering. Hieruit bleek dat meer dan de helft van alle Nederlanders niet goed weet wat ze vergoed kunnen krijgen en wat niet. Naar aanleiding hiervan is de campagne opgezet en is er een gezamenlijk perbericht en videopersbericht ontwikkeld (zie onderstaand).  De resultaten voor online bezoek van de actiewebsite en mate van betrokkenheid van fysiotherapeuten waren goed. Het was einde contract.. Of toch niet?

Wie is het KNGF?

Het KNGF is het gezicht van de Nederlandse fysiotherapie. Al sinds 1889 behartigt het KNGF  de belangen voor circa 22.000 aangesloten fysiotherapeuten.  Op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, toegankelijk voor heel Nederland. De term ‘fysiotherapeut’ suggereert dat gaat om een uniforme beroepsgroep. Fysiotherapie is wel de verbindende factor, maar de verschijningsvormen zijn divers. Bachelor, master, hulpverlener, manager of coach van andere hulpverleners. Fysiotherapeuten werken in instellingen, maken onderdeel uit van zorgconcepten, van franchiseketens of zijn ondernemer. Daardoor zijn ook de wensen van fysiotherapeuten verschillend. Sommigen willen zich vakinhoudelijk specialiseren, anderen voelen zich het meest thuis bij de algemene fysiotherapie. Het KNGF ziet het als haar taak om ieder lid de juiste ondersteuning te bieden. Ondersteuning op maat.

Verlenging voor delicaat onderwerp

Er speelde meer zaken die aandacht verdienden en het beviel van beide kanten. De opdracht werd verlengd en het accent verschoof naar een zeer delicaat onderwerp, het kwaliteitsbeleid van het KNGF. Hoe definieer, administreer en meet je kwaliteit? Dat is een zeer lastig onderwerp in de zorg, maar wel zeer actueel. En controversieel.

Kwaliteit is niet te meten, of toch wel?

Critici van het kwaliteitsbeleid zeggen altijd dat kwaliteit niet te meten is. Ook zeggen zij dat het nieuwe kwaliteitsbeleid alleen in dienst staat van de zorgverzekeraars die kosten wil besparen ten koste van patiënt en zorgverlener. De voorstanders zeggen dat niets doen ertoe zal leiden dat de fysiotherapeuten hun invloed verliezen bij maatschappelijke discussies over het nut en de noodzaak van fysiotherapeutische behandelingen. Wie heeft er ‘gelijk’ en wat is het beste voor de beroepsgroep?

Een goed gesprek over kwaliteit

Toen ik aanhaakte bij het project ‘Kwaliteit in beweging’, was er al veel en goed werk gedaan om de uitgangspunten en de toekomstige, gewenste situatie te omschrijven. Desondanks was er zeer veel tegenstand vanuit de beroepsgroep voor dit project. Hoe dit beter weg te nemen dan ‘gewoon’ het gesprek met alle fysiotherapeuten in het land aan te gaan om te horen wat er speelt en wat er zou moeten veranderen om de argwaan en tegenstand weg te nemen? Het vergt alleen wel moed en een goede opzet van de avond om een gevoelig onderwerp als dit in een open forum te bespreken. We hebben de bijeenkomsten laten begeleiden door Joost Hoeben, een zeer ervaren dagvoorzitter van het Nederlands Debat Instituut. Daarnaast hebben we de inhoudelijk experts van het KNGF een visueel en simpel te begrijpen verhaal laten voorbereiden om de toon en het onderwerp goed te introduceren, zonder sturend in de discussie te willen zijn. Zo hebben we als een rondreizend gezelschap alle hoeken van het land bezocht om het gesprek aan te gaan met een open en geïnteresseerde blik.

informatiebijeenkomst kib

Ondersteunende middelen

Ter ondersteuning van de uitleg van het programma en de bedoelingen, is er een infographic ontwikkeld wat het programma precies behelst. Deze infographic (zie onderstaand) werd uitgedeeld tijdens de bijeenkomsten, maar was ook terug te vinden op een speciale website over kwaliteit. Hier was alle informatie over het kwaliteitsbeleid terug te vinden. Daarnaast wordt op de site nadrukkelijk gevraagd aan fysiotherapeuten, voor- en tegenstanders, om mee te praten over het beleid. zie: www.fysionet.nl/kwaliteit

infographic kwaliteit in beweging

Positief en constructief

Ondanks dat niet iedereen meteen ‘om’ was voor het project ‘Kwaliteit in beweging’, werden de avonden als positief en constructief ervaren. Er is door de levendige discussie tijdens de avonden een schat aan informatie opgehaald. Deze informatie dient als input om het beleid vanuit de praktijk te bekijken en te zien of aanpassingen nodig zijn om het succesvol uit te voeren. Een impressie van deze avonden en reactie van leden van het KNGF kunt u zien in bijgaand filmpje.

  • “Robert heeft de communicatieafdeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie een aantal keer ondersteund. Als senior adviseur was hij betrokken bij een complex, kennisintensief project en bij de belangenbehartiging richting zorgverzekeraars waaronder de consumentencampagne. Robert schakelt makkelijk van strategisch denken naar doen, denkt kritisch mee en is initiatiefrijk, schakelt en werkt snel, relativeert wanneer nodig en is een prettig en betrokken collega om mee samen te werken.”

    Simone Agema
    Simone Agema Manager Communicatie & Events KNGF

Start typing and press Enter to search